Paikallisyhdistysten mallisäännöt

Hyväksytty RY:n liittovaltuustossa 25.4.2009 Korjattu 6.7.2009 tehdyn PRH:n ennakkotarkastuksen mukaisiksi Hyväksytty Raittiuden Ystävät ry:n edustajakokouksessa 29.8.2009 Rekisteröity PRH:ssa 29.3.2010 PAIKALLISYHDISTYSTEN … Jatka lukemista Paikallisyhdistysten mallisäännöt

Hyväksytty RY:n liittovaltuustossa 25.4.2009
Korjattu 6.7.2009 tehdyn PRH:n ennakkotarkastuksen mukaisiksi
Hyväksytty Raittiuden Ystävät ry:n edustajakokouksessa 29.8.2009
Rekisteröity PRH:ssa 29.3.2010

PAIKALLISYHDISTYSTEN MALLISÄÄNNÖT

1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on ______________________________________

ja sen kotipaikka on ______________________________________


2 § Tarkoitus ja toiminta

Yhdistyksen tarkoituksena on
– edistää terveitä ja raittiita elämäntapoja sekä toimia päihteiden käytön ja haittojen vähentämiseksi.


Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

 • järjestää tiedotus-, valistus- ja koulutustoimintaa

 • tekee ehkäisevää päihdetyötä eri ikä- ja kansalaisryhmien parissa

 • tekee aloitteita, esityksiä ja antaa lausuntoja

 • tukee päihdehuoltoa eri kansalaisryhmien parissa:

  • järjestämällä yhteisiä tapahtumia ja toimintoja päihdehuoltoalan järjestöjen kanssa

  • olemalla jäsenenä päihdehuoltoa toteuttavissa yhteisöissä.


Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi:

 • perustaa alaosastoja

 • toimeenpanna arpajaisia ja rahankeräyksiä asianmukaisen luvan saatuaan

 • vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja

 • omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta.


3 § Jäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen 15 vuotta täyttänyt, joka sitoutuu noudattamaan päihteetöntä elämäntapaa hyväksymällä yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Jokaisen yhdistyksen jäsenen tulee olla Raittiuden Ystävät ry:n henkilöjäsen.

Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseniksi ilman jäsenmaksuvelvollisuutta voidaan hallituksen päätöksellä kutsua henkilöitä, jotka ovat huomattavasti edistäneet yhdistyksen tarkoitusta. Kunniapuheenjohtajana voi olla vain yksi henkilö kerrallaan.


4 § Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

Hallitus päättää jäsenen erottamisesta, jos tämän toiminta on ristiriidassa yhdistyksen sääntöjen tai päätösten kanssa taikka, jos jäsenmaksu on maksamatta kahden vuoden ajalta.


5 § Liittymis- ja jäsenmaksu

Jäseniltä perittävästä liittymismaksusta ja vuotuisesta jäsenmaksusta päättää vuosikokous erikseen varsinaisille ja kannattaville jäsenille.


6 § Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat vuosikokouksessa valittu puheenjohtaja ja kahdeksi vuodeksi valitut 4-6 varsinaista jäsentä sekä heidän varajäsenensä. Hallituksen varsinaisista ja varajäsenistä puolet on vuosittain erovuorossa ensin arvan, sitten vuoron perusteella.

Hallituksen toimintakausi on vuosikokousten välinen aika.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin ja rahastonhoitajan.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, mikä on, mikäli mahdollista, tehtävä vähintään viikkoa ennen kokousta.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä ja lisäksi puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on läsnä. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan kannattama mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallituksen tulee lain, sääntöjen ja yhdistyksen päätösten mukaan huolellisesti hoitaa yhdistyksen asioita ja taloutta sekä edustaa yhdistystä. Lisäksi hallituksen tulee päättää yhdistyksen toimihenkilöiden työ- ja toimisuhteista.

Hallitus valitsee edustajat Raittiuden Ystävät ry:n ja raittiuspiirin kokouksiin.


7 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja kaksi yhdessä.


8 § Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja toimintakertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.


9 § Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä helmikuun loppuun mennessä.

Ylimääräinen kokous pidetään kun hallitus niin päättää tai vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen varsinaisista jäsenistä sitä kirjallisesti vaatii.

Kutsu yhdistyksen kokouksiin on lähetettävä kirjeitse tai sähköpostilla jäsenen ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen vähintään viikkoa ennen kokousta.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni. Kunniapuheenjohtajalla, kunniajäsenillä ja kannattavilla jäsenillä on kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus.

Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.


10 § Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus

 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

 4. hyväksytään kokouksen esityslista

 5. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

 6. vahvistetaan toimintasuunnitelma, talousarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus

 7. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja jäsenet erovuoroisten tilalle

 8. valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajat

 9. päätetään muut kokouskutsussa mainitut asiat

 10. käsitellään, mikäli mahdollista, muut kokouksessa esille tulleet asiat.


Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksessa käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.


11 § Omaisuuden luovutus ja panttaus

Yhdistyksen tulee saada Raittiuden Ystävät ry:n liittovaltuuston suostumus luovuttaa tai kiinnittää kiinteää omaisuuttaan, luovuttaa tai pantata yhdistyksen osittain tai kokonaan omistuksessa olevaa rakennusta tai huoneiston hallintaan oikeuttavia osakkeita.


12 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Sääntöjen muutosehdotus, ehdotus yhdistyksen purkamisesta tai yhdistyksen eroamisesta Raittiuden Ystävät ry:stä on kirjallisesti tehtävä hallitukselle viimeistään kaksi kuukautta ennen vuosikokousta tai ylimääräistä kokousta. Hallituksen lausunto tulee liittää kokouskutsuun.

Päätös sääntöjen muuttamisesta, yhdistyksen purkamisesta tai yhdistyksen eroamisesta Raittiuden Ystävät ry:stä on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.

Sääntöjen muuttamiselle on saatava Raittiuden Ystävät ry:n liittovaltuuston hyväksyminen.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.


Kirjoita tässä kannanottosi aiheeseen!

Olet ensimmäinen ottamassa kantaa! Tähän aiheeseen ei ole vielä annettu yhtään vastausta.