Yhdistyksen säännöt

Hyväksytty RY:n liittovaltuustossa 25.4.2009 Korjattu 6.7.2009 tehdyn PRH:n ennakkotarkastuksen mukaisiksi Hyväksytty Raittiuden Ystävät ry:n edustajakokouksessa 29.8.2009 Rekisteröity PRH:ssa 29.3.2010 RAITTIUDEN … Jatka lukemista Yhdistyksen säännöt

Hyväksytty RY:n liittovaltuustossa 25.4.2009
Korjattu 6.7.2009 tehdyn PRH:n ennakkotarkastuksen mukaisiksi
Hyväksytty Raittiuden Ystävät ry:n edustajakokouksessa 29.8.2009
Rekisteröity PRH:ssa 29.3.2010


RAITTIUDEN YSTÄVÄT RY:N SÄÄNNÖT


1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Raittiuden Ystävät ry (jäljempänä yhdistys tai RY) ja sen kotipaikka Helsinki.


2 § Tarkoitus ja toiminta

Yhdistys on valtakunnallinen ja sen tarkoituksena on edistää terveitä ja raittiita elämäntapoja sekä toimia päihteiden käytön ja haittojen vähentämiseksi.


Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

 • järjestää tiedotus-, koulutus- ja tutkimustoimintaa,

 • tekee ja tukee ehkäisevää päihdetyötä eri kansalaisryhmien parissa,

 • seuraa toimialansa kehitystä, tekee aloitteita, esityksiä ja antaa lausuntoja, osallistuu toimikuntiin ja komiteoihin sekä on mukana muutoinkin alansa kehittämistoiminnassa,

 • harjoittaa alaansa liittyvää julkaisutoimintaa

 • tukee päihdehuoltoa:

  • järjestämällä yhteisiä tapahtumia ja toimintoja päihdehuoltoalan järjestöjen kanssa ja

  • olemalla jäsenenä päihdehuoltoa toteuttavissa yhteisöissä sekä muilla vastaavilla tavoilla.


Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi

 • ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja

 • omistaa kiinteää ja irtainta omaisuutta

 • toimeenpanna asianmukaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä.


3 § Jäsenet

Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voidaan hyväksyä sellaiset rekisteröidyt

 • paikallisyhdistykset

 • raittiuskeskukset

 • piirit ja

 • liitot, jotka hyväksyvät yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.


Paikallisyhdistykset ovat paikallisesti raittiustyötä tekeviä yhdistyksiä. Raittiuskeskukset ovat alueellisesti raittiustyötä tukevia yhdistyksiä. Piirit ovat paikallisyhdistysten ja raittiuskeskusten muodostamia maakunnallisia yhdistyksiä. Liitot ovat valtakunnallisia erityisaloja edustavia yhdistyksiä.

Paikallisyhdistysten henkilöjäsenten, joilta edellytetään päihteetöntä elämäntapaa, tulee liittyä yhdistyksen henkilöjäseneksi. Henkilöjäsenellä ei ole äänioikeutta eikä jäsenmaksuvelvollisuutta RY:ssä.

Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeushenkilö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta tai toimintaa.

Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi edustajakokous voi liittovaltuuston esityksestä kutsua henkilöitä, jotka ovat merkittävästi edistäneet yhdistyksen tarkoitusta tai toimintaa. Kunniapuheenjohtajana voi olla vain yksi henkilö kerrallaan.

Yhdistyksen varsinaiset jäsenet, henkilöjäsenet ja kannattavat jäsenet hyväksyy hakemuksesta liittovaltuusto.


4 § Yhdistyksen jäsenen eroaminen ja erottaminen

Yhdistyksen jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai edustajakokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Varsinaisen jäsenen irtisanomisaika on kuusi (6) kuukautta ja ero tulee voimaan irtisanomisajan päätyttyä. Kulumassa olevan tilikauden jäsenmaksua ei palauteta.

Yhdistyksen jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä, jos jäsenen toiminta on ristiriidassa yhdistyksen sääntöjen, päätösten tai periaatteiden kanssa tai jäsen aiheuttaa vahinkoa yhdistyksen toiminnalle. Erottaminen voidaan tehdä myös, jos jäsenmaksu on maksamatta kahden vuoden ajalta. Erottamisesta päättää liittovaltuusto.


5 § Edustajakokous

Yhdistyksen päätösvaltaa käyttävät varsinaiset jäsenet edustajakokouksessa, ellei näissä säännöissä ole toisin määrätty.

Varsinainen edustajakokous pidetään joka toinen vuosi toukokuun 1. päivän ja syyskuun 30. päivän välisenä aikana.

Kutsu edustajakokoukseen on lähetettävä jäsenille kirjeitse tai ilmoittamalla siitä valtakunnallisesti päivittäin leviävässä sanomalehdessä vähintään kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta.

Edustajakokouksessa käytetään päätösvaltaa siten, että kullakin äänivaltaisella edustajalla on yksi (1) ääni, ja edustaja voi edustaa kokouksessa vain yhtä varsinaista jäsentä.


Yhdistyksen varsinaiset jäsenet ovat oikeutetut saamaan itsensä edustetuksi edustajiensa välityksellä seuraavasti:

 1. Paikallisyhdistys

 • yksi (1) edustaja, jos paikallisyhdistyksessä on jäseniä 1 – 25 kpl,

 • kaksi (2) edustajaa, ” ” 26 – 50 kpl,

 • kolme (3) edustajaa, ” ” 51 -100 kpl,

 • neljä (4) edustajaa, ” ” 101-150 kpl,

 • viisi (5) edustajaa, ” ” enemmän kuin 150 kpl.

 1. Raittiuskeskus

  1. yksi (1) edustaja,

 1. Piiri

  1. yksi (1) edustaja,

 1. Liitto

 • kaksi (2) edustajaa.


Äänioikeuden edellytyksenä on, että yhdistyksen jäsenmaksu on maksettu edeltävältä vuodelta ja kokousvuodelta. Vielä äänioikeuden edellytyksenä on, että edustaja toimittaa kokouskutsussa ilmoitettuun osoitteeseen viimeistään kolme (3) päivää ennen edustajakokousta ilmoituksen osallistumisestaan kokoukseen.

Henkilöjäsenellä, kunniapuheenjohtajalla, kunniajäsenellä ja kannattavalla jäsenellä on edustajakokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei kuitenkaan äänioikeutta.

Edustajakokoukseen osallistuvan henkilön tai oikeushenkilön on esitettävä selvitys oikeudestaan osallistua kokoukseen sekä henkilöllisyydestään.

Varsinainen edustajakokous valitsee liittovaltuuston, johon kuuluvat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, kaksitoista (12) kaikkien varsinaisten jäsenten ehdottamaa yleisjäsentä ja yhtä monta yleisjäsenille valittavaa varajäsentä sekä yhdestä viiteen (1-5) liittoja edustavaa ja liittojen ehdottamaa liittojäsentä sekä heille yhtä monta samoin tavoin ehdotettua liittojäsenten varajäsentä. Edustajakokouksen tulee valita liittojäsenet ja heidän varajäsenensä yhdistyksen jäsenenä olevien liittojenehdottamista henkilöistä sekä vahvistaa valittavien lukumäärä ottaen huomioon liittojen esityksen. Ellei ehdotusta liittojäsenestä tai tämän varajäsenestä ole tehty, on edustajakokouksella oikeus valita puuttuva liittojäsen ja tämän varajäsen ilman ehdotusta.

Edustajakokous valitsee liittovaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Liittovaltuuston puheenjohtajaksi tai varapuheenjohtajaksi ei voida valita hallituksen puheenjohtajaa tai varapuheenjohtajaa, eikä myöskään toiminnanjohtajaa tai muuta yhdistyksen toimihenkilöä.

Liittovaltuuston yleisjäsenten ja heidän varajäsentensä vaali suoritetaan äänestämällä siten, että kukin äänioikeutettu on oikeutettu kirjoittamaan vaalilippuunsa 1-8 ehdokkaan nimen. Kukin ehdotettu edustaja saa yhden äänen. Liittovaltuuston varsinaisiksi yleisjäseniksi valitaan 12 eniten ääniä saanutta ehdokasta ja heidän varajäsenikseen 12 seuraavaksi eniten saanutta ehdokasta. Yleisjäseneksi ei voida nimetä liittovaltuuston puheenjohtajaa tai varapuheenjohtajaa. Yleisjäsenten ja liittojäsenten varajäsenten sijaantulojärjestys tulee vahvistaa siinä järjestyksessä, mitä enemmän he ovat saaneet ääniä. Liittojäsenet valitaan vastaavalla tavalla.

Liittovaltuuston yleisjäsenten sekä heidän varajäsentensä toimikausi on neljä (4) kalenterivuotta siten, että puolet heistä on erovuorossa joka toinen vuosi.

Puheenjohtajan, varapuheenjohtajan sekä liittojäsenten ja heidän varajäsentensä toimikausi on kaksi (2) kalenterivuotta.


Varsinaisessa edustajakokouksessa:

 • valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri, pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat

 • todetaan ja vahvistetaan kokouksen edustajat

 • valitaan liittovaltuuston puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja liittovaltuuston yleisjäsenet ja heille varajäsenet erovuoroisten tilalle sekä liittovaltuuston liittojäsenet ja heille varajäsenet,

 • päätetään varsinaisten jäsenten ja kannattavien jäsenten jäsenmaksuista seuraavalle kahdelle (2) vuodelle. Jäsenmaksu voi olla erisuuruinen paikallisyhdistykselle, raittiuskeskukselle, piirille ja liitolle sekä kannattavalle jäsenelle,

 • päätetään liittovaltuuston kahta (2) seuraavaa vuotta varten laatimasta toimintaohjelmasta,

 • valitaan hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, joista käytetään nimitystä yhdistyksen puheenjohtaja ja yhdistyksen varapuheenjohtaja. Heidän toimikautensa on kaksi (2) kalenterivuotta

 • päätetään hallituksen ja liittovaltuuston ehdottamista asioista,

 • päätetään jäsenten tekemistä aloitteista, jotka tulee viimeistään kaksi (2) kuukautta ennen edustajakokousta esittää hallitukselle kirjallisesti. Hallituksen tulee liittää aloitteet lausuntoineen edustajakokouskutsuun.

 • päätetään mahdollisista sääntömuutoksista sekä tarvittaessa yhdistyksen purkamisesta.


Ylimääräinen edustajakokous voidaan pitää yhdistyslaissa säädetyssä järjestyksessä. Kutsu ylimääräiseen edustajakokoukseen toimitetaan kuten varsinaiseen edustajakokoukseen.


6 § Liittovaltuusto

Liittovaltuuston tulee kokoontua vuosittain kahdesti, kevätkokoukseen, joka tulee pitää huhtikuun loppuun mennessä sekä syyskokoukseen, joka tulee pitää lokakuun loppuun mennessä. Hallitus kutsuu liittovaltuuston koolle vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta. Kokouskutsu tulee toimittaa liittovaltuuston jäsenille kirjeitse tai sähköpostitse ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen.

Liittovaltuusto on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja puolet jäsenistä on paikalla. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan kanta, paitsi vaaleissa ratkaisee arpa.

Poissaolevan varsinaisen yleisjäsenen tai liittojäsenen tilalle tulee varajäsen siinä järjestyksessä, kun heidät on valittu ja nimetty edustajakokouksessa.


Liittovaltuuston kevätkokouksessa:

 • vahvistetaan edellisen vuoden vuosikertomus

 • vahvistetaan tilinpäätös

 • päätetään vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja muille tilivelvollisille

 • käsitellään muut esille tulevat asiat.


Liittovaltuuston syyskokouksessa:

 • valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet edustajakokouksen valitsemienpuheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi yhdistyksen hallitukseen erovuoroisten tilalle. Heidän toimikautensa on kaksi (2) kalenterivuotta

 • valitaan Raittiuden Ystävät säätiö rs:n hallituksen jäsenet säätiön sääntöjen edellyttämällä tavalla

 • nimetään RY:n ehdokkaat Raittiuden Ystävien Kansanopiston kannatusyhdistys ry:n hallitukseen

 • valitaan säännösten tarkoittama auktorisoitu varsinainen tilintarkastaja ja auktorisoitu varatilintarkastaja tarkastamaan seuraavan tilikauden tilejä ja hallintoa

 • valitaan vaalitoimikuntaan puheenjohtaja ja 2-4 jäsentä seuraavaksi kalenterivuodeksi

 • vahvistetaan seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio

  • käsitellään muut esille tulevat asiat.


Liittovaltuuston tehtävänä on lisäksi:

 • ottaa ja erottaa yhdistyksen jäsenet lukuun ottamatta kunniapuheenjohtajaa ja kunniajäseniä,
 • päättää jäsenyhdistystensä sääntömuutosten hyväksymisestä sekä
 • päättää kiinteistön luovuttamisesta tai kiinnittämisestä tai yhdistyksen toiminnan kannalta huomattavan muun omaisuuden luovuttamisesta tai vakuudeksi antamisesta.

Ylimääräinen liittovaltuuston kokous voidaan pitää yhdistyslaissa säädetyssä järjestyksessä. Kutsu ylimääräiseen kokoukseen toimitetaan kuten liittovaltuuston varsinaiseen kokoukseen.


7 § Hallitus

Hallitus koostuu edustajakokouksen valitsemista hallituksen puheenjohtajasta ja varapuheenjohtajasta sekä liittovaltuuston syyskokouksen kahdeksi kalenterivuodeksi valitsemista kuudesta (6) varsinaisesta jäsenestä. Varsinaisista jäsenistä on kolme (3) erovuorossa vuosittain.

Yhdistyksen toiminnanjohtaja toimii kokouksen sihteerinä, ellei puheenjohtaja toisin päätä.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai, hänen estyneenä ollessaan, varapuheenjohtajan kutsusta. Kokouskutsu on toimitettava kirjallisesti tai muutoin todistettavasti vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään neljä (4) hallituksen jäsentä on paikalla. Päätökset tehdään yksinkertaisin ääntenenemmistöin. Äänten mennessä tasan, ratkaisee kokouksen puheenjohtajan kanta, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallituksen tulee

 • lain ja sääntöjen sekä yhdistyksen päätösten mukaan huolellisesti hoitaa yhdistyksen asioita ja taloutta sekä edustaa yhdistystä

 • päättää yhdistyksen toiminnanjohtajan sekä työntekijöiden työ- ja toimisuhteista

  • huolehtia edustajakokouksen ja liittovaltuuston kokouksen koolle kutsumisesta ja kokouksen järjestelyistä.


8 § Luottamusmiesten ja toimihenkilöiden jäsenyys

Yhdistyksen luottamustoimissa sekä työ- ja toimisuhteissa olevien henkilöiden tulee olla yhdistyksen henkilöjäseniä.


9 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja toiminnanjohtaja kaksi yhdessä. Lisäksi hallitus voi oikeuttaa määräämänsä henkilön kirjoittamaan yhdistyksen nimen yhdessä puheenjohtajan, varapuheenjohtajan tai toiminnanjohtajan kanssa.


10 § Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen on annettava tilintarkastajalle viimeistään neljä (4) viikkoa ennen liittovaltuuston kevätkokousta.

Tilintarkastajan on annettava kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen liittovaltuuston kevätkokousta.


11 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta päättää edustajakokous. Päätös vaatii edustajakokouksessa vähintään ¾ -ääntenenemmistön äänestyksessä annetuista äänistä.

Sääntöjen muutosehdotukseen tai ehdotukseen yhdistyksen purkamiseksi on saatava liittovaltuuston lausunto. Lausunto tulee liittää edustajakokouksen kokouskutsuun.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään sen varat yhdistyksen säännöissä ilmaistun tarkoituksen edistämiseen, purkamisesta päättävän edustajakokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi, käytetään sen varat vastaavasti yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen.


Kirjoita tässä kannanottosi aiheeseen!

Olet ensimmäinen ottamassa kantaa! Tähän aiheeseen ei ole vielä annettu yhtään vastausta.